skip to Main Content

Shoqeria ” AJEL“ sh.p.k prej vitit 2003 ka zhvilluar aktivitetin e vet si me poshte :

2003-2004 Fatmir Sinani

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme.

2004-2005 Binjaket Konstruksion

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme.

2005-2006 Hodaj Konstruksion

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme.

2006-2007 Qabej sh.p.k.

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme.

2007-2008 Alfa sh.p.k

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme.

2007-2008 Arbona sh.p.k.

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme.

2008-2009 Terna s.a.

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme
Shtrim beton industrial
Shtrim pandusi
Kanalizime si dhe sistemim i ambientit te jashtem
Nivelim dhe asfaltim i ambjentit te jashtem

2010 Nord Konstruksion sh.p.k

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme.

2009-2010 Loti sh.p.k.

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme.

2012-2014 Molla sh.p.k.

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme.
Shtrim dhe veshje pllakash
Lyerje te brendshme dhe te jashtme
Grafiato
Vendosje mermeri

2012-2013 Terna s.a.

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme
Nivelim i pllakes se betonit
Rrethim i kantierit

2013-2014 Nord Konstruksion sh.p.k

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme
Vendosje mermeri

2013-2014 Milo 2000 sh.p.k

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme e te brendshme

2016 -ne vazhdim Green City – MC Inerte shpk

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme te brendshme

2018 ne vazhdim E-88 shpk

Veshje muri me pllake Gipsi
E-88 shpk
Izolim me dy komponente,
Krijimi i kornizes dekorative fasade me profile dhe Aquapanel

2018 –ne vazhdim Stadium AIR ALBANIA - Alb Star shpk

Mur tulle si dhe suvatime te jashtme te brendshme, punime Gipsi

2018-2019 QTU – Mane TCI shpk

Suvatime te jashtme dhe te brendshme, Punime Gipsi

Foto nga objektet